آدرس

زاهدان شهرك صنعتى جاده ميرجاوه ، بلوار توحيد ، نبش بلوار توحيد و خيابان ٢٨ مترى

تلفن‌های تماس

٠٥٤٣٣٥٩٢٤٣٠-٠٥٤٣٣٥٩٢٤٢٩
٠٩١٥٩٤٩٤١٣٢-٠٩١٥٤٣٦٠٩٣٥

بالا